דף בית
 
 
אודות
 
 
צור קשר
 
 
מומחים
 
 
מאמרים
 
 
השתלמויות
 
 
פרסום
 
 
מוצרים
 
 
פורומים
 
 
חדשות בענף
 
הורדת תוכנת Barternder Ultra


ראשי דיו למדפסות Primera


חנות אונליין למכירת מוצרי ברקוד-R4U
R4U משווקת מוצרי ברקוד אונליין - מדפסות ברקוד, קוראי ברקוד, ריבונים, מדבקות בגלילים, תוכנות עיצוב Bartender & Nice Label, ראשי דיו Primera, מדפסת פיטאץ

מדבקות מהמלאי בגדלים סטנדרטיים


ברקוד שופ - חנות ברקוד און ליין
ברקוד שופ פתחה חנות אינטרנט און ליין ראשונה בישראל, מדפסות קוראי ברקוד, ריבונים מהחברות המובילות בעולם

פורום הברקוד הישראלי
כתבה שפורסמה על פורום הברקוד הישראלי ב-7.12.09 באתר DailyMaily

פרסום באתר פורום הברקוד הישראלי


תוכנת NiceLabel 2019


דומיין בעברית-אתרי ברקוד בישראל


ברקוד פור יו משווקת מדפסות P-Touch


 

 


תנאי השימוש באתר "פורום הברקוד הישראלי"

אתם נמצאים באתר www.barcode.org.il אנו מודים לכם על כניסתכם. השימוש באתר בכל דרך ואופן הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן. הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלו, השימוש באתר מעיד על הסכמתכם והתחייבותכם הבלתי מותנית לשימוש באתר . בנוסף מהווה השימוש הסכמה והתחייבות לנהוג על פי הכללים במלואם לכבד את הכללים ואת המשתמשים האחרים.
האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

המידע המפורסם באתר
תקנון זה חל על כל משתמשי האתר בין אם הם צופים ובין אם הם מפרסמים.
הפעלת האתר ,פרסום בו ,קישור לאתרים אחרים וכן מידע ומסרים מסחריים ,מידע אודות מוצרים פרסומות מאמרים טובין ושירותים ,הצמדת סמל מסחרי,או כל פעולה ופרסום אשר יוחלט ויבוצע על ידי מפעילת האתר ו/או יוחלט על ידה מעת לעת להלן "המידע","המידע המפורט באתר"
הפרסומות באתר הינן באחריות המפרסם,והוא בלבד יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט על דבר הפרסום תוכנו וכל המשמעויות הנובעות ממנו.
במידה וחלילה יתבעו בעלי האתר בשל דבר הפרסום ,תחול חבות זו על המפרסם ,והוא זה אשר ישא בכל אחריות ו/או פיצויי כספי אשר ידרש,אם חלילה ידרש.
מפעילת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאה, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר ו/או את מקום הופעתם בו. האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, לרבות לגבי כל המפורט בפסקה זו לעיל, חלה על מזמיני הפרסום בלבד. כמו כן, אין מפעילת האתר בודקת את זכות מזמיני הפרסום לפרסם את המידע באתר והאחריות לפרסומו באתר חלה עליהם בלבד.
פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בו. אופן הופעת המידע באתר או סדר הופעתו ,גם הוא ,אינו מהווה המלצה כלשהי, אינו מעיד על טיבו, איכותו או חשיבותו של המידע המפורסם באתר או על טיבו, איכותו או חשיבותו של השירות או המוצר אליהם הוא מתייחס,ועל הכדאיות הכלכלית לרכשו או לעשות בו שימוש כלשהוא.
באופן הופעת המידע כאמור ,יתכן ויילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של מפעילת האתר.
אין לייחס לתיאור שירותים ומוצרים כפי שהוא מופיע באתר, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת השירותים והמוצרים, לאיכותם או לחשיבותם.
המידע שבאתר ותיאור המוצרים והשירותים המופיעים בו,אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזאת נדרשת. אין מפעילת האתר מתחייבת כי תיאור המוצרים או השירותים יהיה נכון, שלם ועדכני, ואין היא מתחייבת שלא ייפלו בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות, לרבות טעויות הקלדה או כל טעות אחרת.
מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לכל דבר או עניין הנוגע למידע שיפורסם באתר, לרבות לתוצאות השימוש בו יהיו אשר יהיו, ולרבות לעצם פרסומו באתר.
כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע שפורסם באתר יסוכמו ישירות בינך לבין מזמין פרסום המידע הנוגע בדבר. מפעילת האתר איננה צד לכל עסקה שכזו, והיא לא תשא באחריות כלשהי לשירותים וטובין שיוצעו במסגרת המידע המתפרסם באתר או שיירכשו בעקבותיו.
מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק ולשנות כל מידע שהתפרסם באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.


תנאים בדבר תוכן המידע המפורסם באתר
כאמור לעיל, התכנים שמפרסמים משתמשי האתר אינם מבטאים את דעתה של מפעילת האתר או את עמדתה ואין בפרסומם באתר כל ערובה לתקפותם, אמיתותם, אמינותם או דיוקם. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר, והאחריות הבלעדית לגביהם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.
כל התכנים באתר לא יכללו, בשום פנים ואופן, התבטאויות כלשהן המנוגדות לחוק באופן כלשהו, לרבות לשון הרע מכל מן וסוג, הכפשות, קללות, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. לפיכך, בעת מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר הנך מתחייב שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים.
החובה על המפרסם לבדוק האם חומר הפרסום שלו עומד בקריטריונים אלו , במלואם.
לפיכך, חל איסור מוחלט לפרסם באתר ובאמצעות השירותים העומדים לרשות משתמשיו, בין היתר, את התכנים הבאים:
- כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
- כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.
- כל תוכן המהווה פגיעה בפרטיותו של האדם או לשון הרע עליו.
- כל מידע העלול להטעות צרכן.
- כל מידע בעל אופי או תוכן מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני או טורדני.
- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי-מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ונדאלים, יישומים מזיקים וכיוב'.
- כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
- דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל(Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail)וכיו"ב.
- כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בפרט.
- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
הינך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה,וכי בעצם השימוש באתר, לרבות בעצם הפרסום בו, אינך מפר זכויות צד שלישי כלשהן.
ההוראות לעיל אינן פוגעות ו/או גורעות מכלל תנאי השימוש באתר אליהם התחייבת, ובכלל זה מהתחייבותך לשפות את מפעילת האתר כאמור להלן.

היתר למפעילת האתר לעשות שימוש בתכנים שנמסרו לפרסום באתר
זכויות הקניין הרוחני בתכנים שתמסור לפרסום באתר יישארו בבעלותך. אסור לך למסור למפעילת האתר תכנים כלשהם, ובכלל זה טקסטים, ציורים, צילומים, שרטוטים, מפות, תוכנות מחשב או קבצי-קול, שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם.
כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום באתר, הנך מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם באתר. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מעניק למפעילת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן באתר), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובכל מדיה עתידית כלשהי.
באם תמסור למפעילת האתר תכנים כלשהם שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם ואו בעל הזכות לפרסמם תוטל מלוא האחריות בגין כך על כתפיך על כל המשתמע מכך, והינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב פרסום תכנים אלה.

מובהר כי ,המפרסם מוצר או שירות באתר ,ומקבל "לידים" לא יהיה בעל הזכות למאגר הפונים אלא אם שילם בעבור "לידים" המגיעים למפעיל האתר. משתמש אשר מוסר את פרטיו במסגרת פרסום באתר זה ,יודע ומסכים כי המידע יהיה של בעל האתר וכי בעל האתר יעבירו למפרסם בכפוף לתשלום המוסכם עבור "לידים".

מידע ותכנים באינטרנט
קישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר או מטעמה והיא אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אלה ולפיכך אינה אחראית למידע זה, לרבות לאי הופעתו כלל. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.


הרשמה לשירותים
חלק מהשירותים באתר ו/או המסופקים על-ידי מפעילת האתר כשירותים נלווים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
מפעילת האתר תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה (כאמור להלן).

ייתכן כי בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

 פרטיות והשימוש בפרטים האישיים שנמסרו
מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסרת וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר במקרים הבאים:
(1) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו לך.
(2) ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
(3) אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
(4) לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מפעילת האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
(5) על מנת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני Newsletters ובהם מידע מקצועי ושיווקי רלוונטי.
(6)לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצד שלישי לרבות מפרסמים , ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
(7) על מנת לשווק לך וליידע אותך לגבי מוצרים ושירותים שונים העשויים, על-פי הבנת מפעילת האתר, לעניין אותך. במקרה זה מפעילת האתר תהא רשאית להביא לידיעתך את המידע האמור באמצעות:
- כתובת מגורים או כתובת אחרת.
- כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך.
- לצג הטלפון הסלולרי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון (SMS).
- לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשותך.

בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק הקשורת (בזק ושידורים)התש"ח 2008 ,שמטרתו הפצה של דואר אלקטרוני בלתי מבוקש ,עלינו לקבל הסכמה מפורשת שלך הנמען לקבל הודעות שיתכן וכוללות שורות בעלות אופי פרסומי מסחרי.
במידה תובקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר ו/או ממפעילת האתר בהתאם למפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת למפעילת האתר והיא תפעל להפסקת שליחת המידע אליך.
מפעילת האתר תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידך בטופס ההצטרפות לאתר.
מפעילת האתר שומרת לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
SPAM (דואר זבל) - מפעילת האתר מתנגדת ל – SPAM ולא תעביר לצד ג' כלשהו את כתובות הדואר האלקטרוני של משתמשי האתר. מפעילת האתר לא תשלח דואר אלקטרוני למשתמשי האתר אשר בקשו שלא לקבל ממנה דואר אלקטרוני. באם נשלח אליך דואר אלקטרוני על-ידי מפעילת האתר ללא הרשאתך הנך רשאי להודיע על כך למפעילת האתר והיא תשתמש בכל האמצעים שברשותה בכדי להבטיח כי לא יוסיף להישלח אליך דואר אלקטרוני.
יחד עם זאת , במידה ותתבצע פניה דרך האתר למפרסם הינך מודע ומצהיר בזאת ,כי במידה ואותו מפרסם פונה אליך אין למפעיל האתר אחריות בגין זאת.

באתר מתבצעים מעת לעת בדיקות אוטומטיות למציאת משתמשים הרשומים כפול ובשמות בדויים,מציאת חשבונות כפולים תגרור נעילת המשתמש .

קניין רוחני וזכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר ותוכן אחר הכלולים בו - הינן של "פורום הברקוד הישראלי" או של צד שלישי אחר שהעניק ל"פורום הברקוד הישראלי" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור,בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.
בכלל זה, ומבלי להמעיט מכלליות האמור, "פורום הברקוד הישראלי" הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").
סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של "פורום הברקוד הישראלי" , אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב .
שמה של מפעילת האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינה של מפעילת האתר בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש.
באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מפעילת האתר לבין צדדים שלישיים כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
חל איסור מוחלט השימוש בזכויות היוצרים או /ו בקניין הרוחני של אחרים.לא ישתמש מפרסםבמידע כלשהוא אשר זכויות היוצרים בו אינם שייכים לו.
 

השימוש באתר


האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילת האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.
בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר "קישור עמוק", אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת באתר של העמוד תופיע במקום המיועד לכך ברגיל בתוכנה המשמשת לעיון באתר.
אין להציג איזה חלק מחלקי האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מתכנים כלשהם המצויים בו, לרבות תכנים פרסומיים וכל מידע שפורסם באתר.
אין לקשר לרכיבים בודדים באתר - כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.

 אחריות מפעילת האתר

כאמור לעיל בפרק "המידע המפורסם באתר", מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי האתר. תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של מפעילת האתר והיא אך ורק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור.
השימוש באתר וההסתמכות על מידע כלשהו המפורסם בו ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, ומפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם לך עקב השימוש באתר ו/או עקב הסתמכותך על המידע המתפרסם בו.
כל האחריות בגין הסתמכות על מידע כאמור וביצוע פעולות כלשהן על בסיסו תהא אחריותך בלבד. בכך הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר, בשירות הניתן בו ובמידע המפורסם בו, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד מפעילת האתר ו/או עובדיה בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של מידע זה או חלק ממנו.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מידע המפורסם באתר על ידי משתמשיו ובכללם המפרסמים באתר, יהיה מלא, נכון או מדויק. כאמור לעיל, מפעילת האתר עצמה אינה בודקת ואין ביכולתה לבדוק את אמיתות המידע הנמסר לפרסום באתר.
כאמור לעיל, מפעילת האתר איננה משתתפת ולא תהא צד בהתקשרות בין משתמש לבין ספק כלשהו של שירות או מוצר המפורסם באתר ובשום מקרה לא תהא מפעילת האתר ו/או מי מעובדיה אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש בגין עסקה כאמור.
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS)ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו, אם בכלל, פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.
המאמרים המופיעים באתר אינם משקפים את דעת מפעילת האתר אלא את דעתו האישית של כותב המאמר ואת הידע האישי אשר ברשותו. כותב המאמר יכול ויהיה גורם מסחרי הפועל בתחום בו עוסק המאמר וכל האמור במאמר שפרסם באתר הינו על אחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, מאמרים שנכתבו ונחתמו על-ידי מפעילת האתר משקפים היבטים מקצועיים כלליים ואין להסתמך עליהם בביצוע פרויקטים ספציפיים. האחריות והסיכון בהסתמכות כאמור תהא על כתפי המשתמש בלבד.
בכל מקרה,מובהר ומוסכם כי אין בעצת המומחים תחליף לחוות דעת מסוימת לכל מקרה ואין בהמלצת המומחים להוות הנחיות ,אלא מתן חוות דעת כללית ולא מחייבת ,בלבד.
בכל מקרה ,יש לתמוך אותה בעצה פרטית בכל ענין וענין.
המומחים הכותבים והמפרסמים באתר הינם גורמים מסחריים אשר פועלים בתחום עליהם הם כותבים ואשר בהקשרו הם מפרסמים באתר. מפעילת האתר איננה בוחנת את מומחיותם ואין היא אחראית לעצם הצגתם כמומחים כמו גם לתוכן המידע אותם הם מפרסמים באתר. האחריות והסיכון בהסתמכות על המידע המפורסם באתר על-ידי מומחה תהא על כתפי המשתמש בלבד.
מפעילת האתר איננה אחראית לתוכן הסדנאות המפורסמות באתר או לאופן העברתן והוצאתן אל הפועל. יכול והגורמים המעבירים סדנאות אלה יהיו גורמים מסחריים הפועלים בתחום נושא הסדנא ומפעילת האתר איננה אחראית לאיכותן של סדנאות אלה או לתוכנן.
האחריות בכל הנוגע להעברת סדנאות אלה ולתוכנן חלה על מעביר הסדנא בלבד.
מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
מפעילת האתר איננה אחראית ואינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך כתוצאה משימוש בשירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך,בכל ההיבטים :רמתם , איכותם , אמינותם כדאיותם הכלכלית או יישומם בפועל.
מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
מפעילת האתר איננה מתחייבת כי לא ייפלו באופן פרסום המידע לרבות בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם נפלן טעויות כאמור ובאחריותם לבקש בכתב ממפעילת האתר לתקנן באם הינם מעוניינים לעשות כן.
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה.
מפעילת האתר לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר, או מקושרים מתוכו. בכלל זה לא תשא מפעילת האתר באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או כל פרט אחר הקשור עמם. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים באתר.
מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.
מפעילת האתר לא תשא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך על-ידי מאן דהו כפועל יוצא מהשימוש באתר או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.
משתמש באתר אשר נתקל בפרסום שגוי ו/או שימוש בזכויות יוצרים של אחר מתחייה לדווח על כך למפעיל .האתר אינו מטיל על מפעיל האתר אחריות כלשהיא ו/או חבות כלשהיא.

שינויים באתר, מחיקת מידע והפסקת השירות

מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להכניס שינויים בתכני האתר, ובכלל זה להוסיף ו/או למחוק כל תוכן שהוא לרבות כל תוכן שיימסר לפרסום באתר.
מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, עיצובו, מראה האתר, אופיים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וכן וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
מפעילת האתר לא תמסור למי ממשתמשי האתר, לרבות לא למי ממזמיני הפרסום באתר, כל הודעה אודות השינוי שביצעה באתר, אם ביצעה, וזאת גם אם שינוי זה רלוונטי או עשוי להיות רלוונטי למי מהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.
באם מזמיני האתר מעוניינים להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסרו לפרסום באתר ו/או במיקומו באתר, באחריותם הבלעדית לבקש בכתב ממפעילת האתר לעשות כן.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או למחוק מידע כאמור, בין היתר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר, או מכל סיבה אחרת.
הנך מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת האתר או במי מטעמה רשאית מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באתר; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים וכן להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת האתר על פי כל דין.
מפעילת האתר לא תהא חייבת לשמור את החומר הכלול והיא רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו בלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בכלל זה, הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר.
הנך נותן בזאת את הסכמתך כי התחייבותך זו לשיפוי תחול בין אם הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.
המחאת זכויות
מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה, להעביר את זכויותיה באתר או חלק מהן, לרבות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון.

סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין מפעילת האתר, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה או מי מטעמה לבינך, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

שונות
כל תנאי השימוש באתר, כפי שהם מופיעים לעיל, חלים על מזמיני שירות ופרסום באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים המחייבים של הזמנת הפרסום.
הסכמה מטעם מפעילת האתר המהווה סטייה מתנאי השימוש באתר במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
לא השתמשה מפעילת האתר בזכות הניתנת לה על פי תקנון זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה, ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי הנתונה לה.
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

נתקלת בבעיה? יש לך טענה ? הצעה לשיפור
פניה למנהל האתר תתבצע אך ורק במייל אישי: info@barcode.org.il


דף הבית | אודות | צור קשר | תקנון האתר